Over Stichting Mirembe

Over Stichting Mirembe

Visie:

 

Wij vinden dat ieder mens recht heeft op gezondheidszorg en recht op een eerlijke kans in het leven.

Onze overtuiging is dat mensen dan zelf in staat zijn op hun eigen manier hun woon- en leefsituatie in te richten en voor hun toekomst te zorgen.


Missie:

Daartoe steunt Stichting Mirembe medische, educatieve en sociale projecten in Oeganda.

We willen bijdragen aan de verbetering van woon- en leefsituatie van de armsten en hun onafhankelijkheid bevorderen.
Alle leden van het bestuur en de werkgroep hebben voor kortere of langere tijd in Oeganda gewerkt. Vandaar onze betrokkenheid met het land en de mensen.

Visie

Stichting Mirembe heeft geen ‘eigen’ projecten. Wij werken samen met lokale professionals en steunen kleinschalige lokale initiatieven.

In het begin waren dat vooral medische en educatieve projecten.
Verbetering van de gezondheidssituatie en het onderwijs blijkt echter nauw samen te hangen met de sociaaleconomische situatie in het land. Daarom steunen we ook in toenemende mate initiatieven gericht op ‘community development’: projecten ter bestrijding van armoede en bevordering van de sociale saamhorigheid.
Wij willen dat onze steun ten goede komt aan mensen die deze het meest nodig hebben en eraan bijdragen hen minder afhankelijk te maken.
Vaak leidt dit bijna vanzelf tot projecten gericht op vrouwen.
We vinden het belangrijk dat de lokale organisaties financieel onafhankelijk worden.

Steeds belangrijker wordt aandacht voor lokale fondswerving.
Het blijkt dat het te gelde maken van producten en diensten en vooral het opzetten van lokale charitatieve organisaties voor veel van onze Oegandese partners een echte mentaliteitsomslag betekent.

Daar zijn kennis- en management vaardigheden voor nodig en een goede inbedding in de eigen maatschappij. Hen daarbij te adviseren en ondersteunen is een van de speerpunten van ons beleid.

Verder willen we met onze steun het duurzaam gebruik van hulpbronnen en milieu bevorderen.
In Nederland informeren we onze eigen omgeving over de ongelijke verdeling van de welvaart in de wereld en in het bijzonder over de situatie in Oeganda. We willen ook graag de levenskracht, het optimisme en het doorzettingsvermogen van de mensen daar laten zien.Vervolg Missie:

Dit doen we structureel in de vorm van jaarverslagen aan de vaste groep donateurs en publicaties op de website. Onze nieuwsbrieven zijn hier te lezen.

Op Facebook  besteden we aandacht aan relevante ontwikkelingen en nemen deel aan discussies.

Incidenteel zijn er specifieke acties op scholen, in bedrijven of gemeenten.
Daarnaast nemen we deel aan de activiteiten van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer.
Deze zijn gericht op het bevorderen van bewustwording en vergroten van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in deze gemeente.

Stichting Mirembe is lid van Partin, de branchevereniging voor Particulier Initiatief.


Bestuur en werkgroep

Guus Verzellenberg, voorzitter
Sylvia Zurmühle, penningmeester
Annie Spierings, secretaris
Rose Muberalugo
Judith Grootscholten
Olav van Vliet
Nico Terra
Ferrie en Joke Muller
Lees verder


klas

Samenwerking met andere organisaties

Als projectaanvragen ons budget te boven gaan, niet voldoen aan onze doelstellingen of buiten onze expertise vallen, kunnen we de aanvraag bemiddelen en doorsturen naar organisaties die deze wel kunnen behandelen.

In andere gevallen wordt samenwerking gezocht met andere organisaties binnen en buiten Nederland om zo deskundigheid en financiële draagkracht te delen.

Organisaties waarmee wij op deze wijze samenwerk(t)en zijn, onder meer:

Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer, Stichting Melania, Kerk in ActieWilde Ganzen, ICCO, EdukansImpulsis, NCDO, Cordaid, Miva  St.Francis-Rakay-Initiative Marburg e.V., De Internationale Graal beweging


project

Werkwijze projectaanvragen

Projecten die aan Stichting Mirembe ter ondersteuning worden aangeboden worden door het bestuur beoordeeld.
Zowel de procedure als de gehanteerde criteria zijn in een protocol vastgelegd dat u hier kunt downloaden.

Application procedure for funding projects

Projects offered to Mirembe Foundation for funding are being assessed by the board of governors according to the criteria you find here.


missie

Geschiedenis

Stichting Mirembe is in januari 1979 in Boxmeer opgericht om een missieziekenhuis in Oeganda te ondersteunen.

Een inzamelingsactie voor een nieuwe ambulance, het opsturen van ziekenhuismateriaal, geneesmiddelen en tweedehandskleding waren de start.

Vanaf het begin is er bijgedragen aan het Help Me to School Programme ,  sinds enige jaren uitgevoerd door de Elisabeth Namaganda Foundation.

In de loop van de jaren zijn de activiteiten verder uitgebreid en variëren van het financieren van voorlichtingsprojecten, taakgerichte opleidingen, managementondersteuning en aanleg van biogas en zonne-energie installaties  tot projecten gericht op gemeenschapsopbouw.


feest

Samenwerking met de Oegandese partners

Onze Oegandese partners zijn professionals in hun vak en weten welke problemen in hun omgeving spelen. Daarom geven wij alle ruimte aan hun ideeën en initiatieven.

Stichting Mirembe bepaalt niet de agenda, maar stelt wel een aantal eisen.

Belangrijk daarin is bijvoorbeeld dat de hulp zeker niet leidt tot grotere afhankelijkheid, maar dat het project na verloop van tijd zelfstandig verder kan.

Daartoe moet de financiering volgens een duurzaam business-model geregeld zijn.

Naast een toenemende eigen bijdrage is een expliciet plan voor financiële zelfstandigheid steeds vaker een voorwaarde voor ondersteuning.

Wij vragen onze partners naast een financiële verantwoording ook om zorgvuldig te rapporteren over de voortgang, de bereikte resultaten en effecten op de directe omgeving.

Stichting Mirembe legt met behulp van deze rapportages verantwoording af aan haar donoren en medefinancieringsorganisaties.

Wij prijzen ons gelukkig dat we betrouwbare contacten hebben die, op ons verzoek, een project kunnen begeleiden of tijdelijk de lokale uitvoering kunnen overnemen.

Dat kan in de vorm van een trustee constructie om bijvoorbeeld een management- en administratie structuur te helpen reorganiseren. Ook kan een lokale consultant ingehuurd worden om een project financieel en organisatorisch te coachen.
Tusaidiane Uganda en Gaipronj Business Solutions ltd. zijn organisaties we op deze manier mee samenwerken.


Fondsenwerving

Onze inkomsten komen volledig uit giften. Wij hebben een groep trouwe donateurs. Zij vormen de basis van onze mogelijkheden.

Een aantal mensen ondersteunt de stichting door een periodieke schenking, soms bestemd voor een speciaal project.
Bijlage bij periodieke schenking:

Daarnaast ontvangt de stichting  legaten uit erfenissen.

Verder zijn er geregeld acties waardoor extra bedragen binnenkomen.

In specifieke situaties worden projecten gedeeltelijk betaald door de grote ontwikkelingsorganisaties.

Lees verder over wat u kunt doen.


Lees verder om te kijken wat u kunt doen om te helpen.

Steun Stichting Mirembe zodat wij samen met u kunnen helpen.