In ,,,,,,,,

St Francis Little Birds Nursery and Primary School

Stormachtige ontwikkelingen

De kerstactie 2013 van Stichting Mirembe voor de aanleg van de installatie voor drinkwaterzuivering en licht op zonne-energie bracht bijna 5000 euro op!

IMG_3882-smallDe mensen van Tusaidiane Uganda waren al begonnen vóór het eind van het jaar,
zie het fotoverslag. Dan gaat het heel snel!
Eind januari 2014 kon het eerste glas helder drinkwater al getapt worden, zie het fotoverslag. Het hele dorp kan nu tegen een kleine vergoeding veilig water drinken.

De koepelorganisatie Fralibi CDA  (St. Francis Little Birds Community Development Association) is in augustus 2014 formeel geregistreerd.  Naast het Dagelijks Bestuur bestaat het uit de sectorleiders voor Welzijnszorg, de Basisschool, het Educatiefonds, HIV/Aids preventie, Waterbeheer, Vrouwenzaken, Landbouw en een Spaar- en Leenfonds. Een groep jongeren heeft gevraagd lid te kunnen worden van Fralibi. Het bestuur en de comités  worden gevormd door mensen uit het dorp, de  (pleeg)ouders  en leerkrachten, ondersteund door een vertegenwoordiger van Tusaidiane.

Maart 2015
. De ontwikkelingen St Francis Little Birds Nursery & Primary School in Mannya, Rakai gaan door. De school is helemaal opgeknapt, van binnen en buiten van een frisse verflaag voorzien. Restauratie en afbouw van het hoofdgebouw zijn klaar, zie het fotoverslag. Het bestuur heeft zich onder begeleiding van Kees Ebskamp en Sharifa Nabaweesi van Tusaidiane Uganda opnieuw georganiseerd.

Augustus 2015. In nauwe samenwerking met de Duitse donorgroep  en Kees Ebskamp van Tusaidiane Uganda is dit vijfjarenplan van het Fralibi bestuur doorgelicht  en op haalbaarheid getoetst. De uitvoering is gestart.
Bengo, een  Duitse medefinancieringsorganisatie geeft via St. Francis- Rakai -Initiative Marburg financiële ondersteuning voor de nieuwbouw.

Stichting Mirembe betaalt de meubilering van de slaap- en leslokalen en de aanleg van de zonne-energie installatie. Lees hier de details van dit deel van het project.
Van de nodige € 4543 is door u € 2500 aan extra giften bijeen gebracht. Heel hartelijk dank daarvoor!

De bouw is gestart. Kees Ebskamp en Sharifa Nabawesi van Tusaidiane hebben er vaart in gezet.Lees hier hun verslag

Oktober 2015. Tegenslag. De waterput die in 2014 geslagen is blijkt in deze extreem droge periode onvoldoende te produceren voor de bouw. Op de extra investering om een diepe put te boren had het bestuur van Fralibi niet gerekend.
Samen met onze uitvoerende partner Stichting Tusaidiane hebben wij hen kunnen helpen. Wij droegen € 2000 bij dankzij een vaste donor en uw extra giften via de website. DE put geeft veel goed water. Lees er hier meer over.

November en december 2015. De bouw vordert goed. Zie de foto verslagen van november en december.

19 februari 2016, de bouwgroep draagt de vernieuwde school formeel over aan de ouders en het schoolbestuur. Lees hier het verslag

15 april 2016, In de stromende regen verricht Dr. Blomeyer, de Duitse ambassadeur, de officiële opening van de gerenoveerde school. Lees hier verder


De droom

van de Fralibi leiding is dat de gemeenschap zich sociaal en economisch ontwikkelt zodat ieder gezin schoolgeld kan betalen voor de wezen en kwetsbare kinderen  waarvoor zij zorgen en kan  bijdragen aan een studiefonds voor schoolverlaters. Fralibi wil inkomsten genereren om voor kinderen te zorgen als pleeggezinnen dat niet kunnen, zie nieuwsbrief Tusaidiane no. 1 en no. 4.

Stichting Mirembe werkt hier samen met de Duitse donorstichting St. Francis-Rakai Initiative Marburg. Tusaidiane Uganda is verantwoordelijk voor de installatie van de drinkwater – en zonne-energie- installatie en de bouwactiviteiten.  Daarnaast coachen zij de bestuurlijke herorganisatie en de bijscholing van het bestuur.  Via Stichting Tusaidiane Nederland  worden ook fondsen verzameld voor dit project.


Het educatiefonds

F&F Rakai staff training
Het schoolgeldfonds wordt nu nog gevuld door sponsors uit het Duitse Marburg en nog maar voor een klein deel door de leden van Fralibi.
Over vijf jaar moeten alle pleegouders in staat zijn voor alle kinderen schoolgeld te betalen en bij te dragen aan het educatiefonds. Uit dit fonds worden dan middelbare – of beroepsopleidingen gesponsord voor onbemiddelde studenten.


Het spaar- en leenfonds

Fralibi wil de economische situatie van de pleeggezinnen structureel zo verbeteren dat zij in de toekomst in staat zijn alle kosten voor hun kinderen en pleegkinderen zelf op te brengen.

Hiervoor is een spaar- en leenfonds opgericht waar pleegouders een beroep op kunnen doen. Daarvoor moeten zij een haalbaar ondernemingsplan hebben. Het Spaar- en Leenfonds kon in januari 2015 met een startkapitaal van stichting Mirembe beginnen. Lees verder over het Fralibi Microcredit Fund.


 Vrouwengroep. (project 7153)

De groep weduwen en alleenstaande moeders heeft al een tijd ervaring met het samen beheren van een spaar- en kredietfonds. Na de her-organisatie in begin 2014 loopt dit nu goed en er ontwikkelt zich een betere  financiële discipline. De vrouwen in deze groep ondersteunen elkaar met de kinderopvang en opvoeding en zo nodig bij hun kleine economische ondernemingen. Op school zorgen zij voor de bereiding van de schoolmaaltijden en helpen waar nodig.

Zie F&F van project 7153 en nieuwsbrief Tusaidiane nr 3. De vrouwen en jeugdgroep 

IMG_0941b


De plannen van Fralibi CDA

De lagere school, St. Francis Little Birds, laat de status van een ‘armenschooltje’ achter zich. De school is opgeknapt. Het ontbrekende zevende lokaal  en het nieuwe bad- en toiletgebouw zijn  klaar. De plannen zijn gereed  voor de bouw van twee klaslokalen voor kleuters. Het huidig uit riet en golfplaat opgetrokken ‘gebouw’ moet echt vervangen worden. Daarna daarna zijn twee slaapzalen voor jongens en meisjes gepland. Deze zijn voor thuisloze kinderen en kinderen die te ver wonen om iedere dag naar huis te gaan. Dat laatste is vooral belangrijk voor scholieren in het laatste jaar. Zij beginnen vroeger en krijgen vaak tot het donker les ter voorbereiding op hun schoolexamen. Ook zijn er leslokalen gepland  om schoolverlaters die geen verdere opleiding  kunnen volgen voor te bereiden op een zelfstandig bestaan. Zij krijgen onderwijs in eenvoudige handvaardigheid, techniek, naaien en landbouw.
Lees het tweede verslag  van Tusaidiane over de verschillende plannen.

De school is in januari 2015 gestart met een staf van volledig gekwalificeerde leerkrachten die voldoende salarissen krijgen. Voor alle leerlingen wordt schoolgeld betaald, ook voor de nu bijna 200 wezen en kwetsbare kinderen die daarvan tot nu toe vrijgesteld waren.


Wat vooraf ging

De school komt voort uit een lokaal initiatief, begonnen in 1988, om voor wezen en kwetsbare kinderen te zorgen in pleeggezinnen. Lees verder over de voorgeschiedenis van de school en de betrokkenheid van Stichting Mirembe in de loop der jaren.


Stand van zaken in november 2017.

Dit jaar zijn we over de helft van het vijfjaar-ontwikkelplan voor de Fralibi gemeenschap en de school.
Op verzoek van de donoren heeft Tusaidiane Uganda een evaluatierapport opgesteld.
Hieruit blijkt dat de school het uitstekend doet. Er is alle reden om optimistisch te zijn. De school kan onder de huidige leiding de gewenste droom in de afgesproken vijf jaar realiseren.

De resultaten van de FRALIBI CDA gaven echter weinig vertrouwen en hoop dat de gestelde doelen ooit bereikt worden. Teveel zaken gingen verkeerd en te weinig werden initiatieven ondernomen om de situatie te verbeteren. De conclusie was dat de FRALIBI CDA, eigenaar van de school, aan het ‘crashen’ is en de school in haar ondergang dreigt mee te slepen.
De uitvoering van het actieplan 2017, dat o.m. inhoudt de renovatie van het oude schoolgebouw o.l.v Tusaidiane, werd op last van de donoren opgeschort.
U kunt hier meer details lezen

De donoren, St. Francis-Rakai-Initiative Marburg, Tusaidiane Uganda en Stichting Mirembe, stelden voor om het eigenaarschap te splitsen.
De school wordt dan een zelfstandige stichting en baas over haar eigen bezittingen en bronnen.
De FRALIBI ontwikkelgroep beheert dan de ontwikkel-kredietfondsen en eventueel het schoolgeldenfonds voor voortgezette opleidingen.
De besturen van de lokale organisaties gingen akkoord. Na de reorganisatie, die volgend jaar haar beslag moet krijgen, kunnen beide organisaties verdere begeleiding krijgen voor een gescheiden traject op een eigen tempo.

In november berichtte Tusaidiane dat het schoolbestuur het achterstallig onderhoud aan gebouwen en andere afgesproken werkzaamheden heeft laten uitvoeren. Lees daar hier over.
Hierop gaven de donoren het groen licht om de in het Actieplan 2017 afgesproken renovatie van het oude schoolgebouw o.l.v. Tusaidiane alsnog uit te voeren.

We houden u op de hoogte over de ontwikkelingen van dit dynamisch en veelbelovend project via deze website en de nieuwsbrieven.


 

Gerelateerd aan dit project :

Korte beschrijving:

IMG_0697bFralibi wil de St. Francis Little Birds school op het niveau brengen van een normale school. Daarvoor zijn de bouw van een kleuterdagverblijf, nieuwe slaapzalen voor meisjes en jongens en het verplichte hek om het terrein nodig.

Lees meer ..

IMG_0596dDe prioriteiten in het plan van FRALIBI om de St Francis Little Birds school te op het niveau te brengen van een normale school zijn de bouw van een kleuterdagverblijf, nieuwe slaapzalen voor meisjes en jongens.

Lees meer facts &  figures.

Parents congregation listening to the FRALIBI Board 2Korte beschrijving :

Het doel is pleeggezinnen microkrediet te verlenen zodat zij op den duur zelf het schoolgeld voor de weeskinderen kunnen gaan betalen.

Lees meer ..

Korte beschrijving :

management supportTusaidiane Uganda LTD begeleidt FRALIBI CDA in tal van taken.
Tusaidiane is de spil bij het plannen en uitvoeren van de renovatie en nieuwbouw  van de school. Helpt bij het organiseren en besturen van de CBO  ( Community Based Organisation) met al haar subcommissies.

Lees meer ..

Korte beschrijving:Veilig drinkwater!

Aanleg van water win- en zuiveringsinstallatie en licht op zonne-energie. Training van lokaal beheer en onderhoud.

Lees meer…

Korte beschrijving:F&F Rakai staff training

Bijscholing van twaalf onderwijzers,  een verpleegkundige
en een maatschappelijk werkster.  De school heeft vier gekwalificeerde onderwijzers en de andere twaalf  onderwijzers hebben een onvoltooide opleiding en werken voor een vrijwilligersvergoeding.

Lees meer…

Korte beschrijving:

vrouwengroep fralibi smallDe bestaande vrouwengroep voorzien van microkrediet en trainen met als doel:  economische vooruitgang en bevorderen sociale samenhang. Aanpakken van gezamenlijke problematiek en opvoeding kinderen.

Lees meer …

In de oorlogen  tegen de dictators Amin eind jaren zeventig en diens opvolger Obote (1980-85)heeft dit al arme en achtergebleven gebied in Rakai veel te lijden gehad. De daarmee samenhangende uitbraak van de Aids epidemie in de tachtiger jaren veroorzaakte nog meer uiteenvallen van gezinnen en kinderen in kwetsbare omstandigheden.

In 1988 startte een Oegandees echtpaar, Mr. en Mrs. Katende, het St. Francis Orphanage Home. Zij trokken zich het lot aan van de vele weeskinderen. Met hulp van donoren en vrijwilligers groeide het opvanghuis uit tot een kleine eenvoudige school, opgetrokken uit leem, riet en golfplaten.

Lees verder …